Ubytovací řád

Ubytovací řád

 1. Ubytovaný je povinen seznámit se s Ubytovacím řádem, Požárním řádem, Ceníkem škodních událostí a dalšími pokyny ubytovatele, které jsou průběžně umísťovány na nástěnky na ubytovně.
 2. Objednatel nese odpovědnost za všechna objednaná ubytovací místa. V případě vzniku škody je povinen škodu uhradit.
 3. Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytovací smlouvu v případě hrubého porušení jednotlivých ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V takovémto případě se ubytovací smlouva zruší bez nároku na vrácení zaplacených záloh.
 4. Objekt ubytovny je střežen kamerovým systémem.
 5. Kontakt ubytovatele:
  V pracovní dny od 9:00 do 14:00 hod.
  Telefon: 773 544 463, info@ubytovnalostice.cz

Cena za ubytování

 1. Platný ceník ubytování je zveřejněn na webových stránkách. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a místního poplatku městu Loštice.
 2. Součástí ceny za ubytování je zapůjčení ložního prádla, závěrečný úklid pokoje a možnost využívat společné kuchyňky včetně praček. V ceně je také pravidelný úklid společných prostor.
 3. Součástí ceny nejsou hygienické potřeby, jako např.  ručníky, mýdlo, nádobí v kuchyňce atp. Tyto potřeby si ubytovaný musí zajistit sám.

Přihlášení

 1. Občan ČR se může ubytovat kdykoli, nejdříve však ve 12 hod v den příjezdu. Klíč nalezne ve schránce před ubytovnou. Informace o kódu a čísle schránky obdrží nejpozději jeden den před nástupem na ubytování na e-mail uvedený v rezervaci.
 2. Cizinec se může ubytovat pouze v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hodin, kdy je v kanceláři naproti ubytovně přítomna odpovědná osoba. Pokud se cizinec zaviněním vyšší vůle (např. čekání na hranicích) nemůže v dané době dostavit, vyplní ubytovací lístek, který nalezne ve schránce s klíči, podepíše ho a vloží do schránky označené nápisem „Správce ubytovny“. Bez podepsaného ubytovacího lístku ve schránce je pobyt cizince na ubytovně nelegální! Nejpozději následující pracovní den se cizinec dostaví do kanceláře správce ubytovny a předloží ke kontrole osobní doklady.

Povinnosti ubytovaného

 1. Ubytovaný je povinen dodržovat pořádek ve společných prostorách ubytovny, podílet se na úklidu pokoje, kde je ubytován, a udržovat své ubytovací místo v čistotě.
 2. Ubytovaný je povinen bez prodlení hlásit poruchy a škody na vybavení ubytovny správci ubytovny.
 3. Pokud ubytovaný způsobí škodu na majetku ubytovny, je povinen ji uhradit (viz Ceník škodních událostí). Pokud se nezjistí původce škod, budou předepsány k náhradě všem ubytovaným na pokoji, případně na ubytovně, kteří jsou odpovědni společně a nerozdílně.
 4. V celém objektu ubytovny je PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ a manipulace s otevřeným ohněm. Kuřácký koutek je pouze venku před vchodem do ubytovny.
 5. Do prostor ubytovny je zakázáno vnášet omamné látky, zbraně, výbušniny a zvířata. Ubytovna neodpovídá za věci vnesené do ubytovny, ani za škodu na odložených věcech.
 6. Ubytovaný je povinen se na ubytovně chovat slušně a dle dobrých mravů. Ubytovaný nebude vpuštěn do ubytovny v podnapilém stavu nebo v silně znečištěném oděvu.
 7. Ubytovaný je povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 do 6:00 a nesmí omezovat práva dalších ubytovaných. V případě, kdy chování ubytovaného bude v rozporu s tímto ustanovením a bude nutný zásah bezpečnostní agentury, zavazuje se ubytovaný náklady tímto vzniklé zaplatit. Bezpečnostní agentura dochází do objektu na náhodné každodenní kontroly nebo při upozornění na rušení nočního klidu ubytovaným. Pokud pracovník agentury přistihne ubytovaného při porušování ubytovacího řádu, má právo jej obratem identifikovat, pořídit fotografii nebo video záznam. Ubytovaný si je toho vědom a nástupem na ubytování s tímto vyjadřuje svůj souhlas.
 8. V případě ztráty klíče je ubytovaný tuto ztrátu povinen neprodleně nahlásit správci. Ubytovaný zaplatí náklady spojené s výměnou zámku (viz Ceník škodních událostí).
 9. Ubytovatel je oprávněn vstoupit do prostor přenechaných ubytovanému bez vědomí ubytovaného v případech, kdy existuje oprávněné podezření, že by mohlo dojít k ohrožení života a zdraví osob, vzniku škody na majetku nebo v případě kontroly a údržby ubytovny.
 10. Ubytovaný se nesmí přestěhovat do jiného pokoje, aniž by tuto skutečnost oznámil v kanceláři ubytovatele.
 11. Ubytovaný není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu ubytovatele uvádět adresu ubytovny jako místo podnikání či místo trvalého bydliště.
 12. Ubytovaný se zavazuje k šetrnému využívání elektrické energie, vody a tepla a ke třídění odpadů a jejich ukládání do příslušných odpadkových košů a popelnic.
 13. V ubytovně je zakázáno používat bez povolení jakákoli elektrická zařízení (rychlovarné konvice apod.), výjimkou jsou notebook, nabíječka na mobil, rádio, vlastní budík. K vaření jídla slouží pouze vyhrazené prostory.
 14. Návštěvy v prostorách ubytovny jsou přísně zakázány.
 15. Škodní události jsou hrazeny hotově u správce ubytovny, případně fakturou nebo srážkou ze mzdy.
 16. Ubytovaný je povinen uchovávat jízdní kola vně ubytovny v místě k tomu určeném (přístřešek na kola, stojany na kola). Je zakázáno jízdní kola a jakékoli jiné dopravní prostředky vnášet do prostor ubytovny.
 17. Ubytovaný je povinen po sobě bez prodlení umývat a uklízet použité nádobí. Nádobí je povoleno uchovávat pouze na svém pokoji, nikoli ve společných prostorách. Z tohoto důvodu ubytovaný souhlasí s tím, že pokud se jeho nádobí bude ve společných prostorách vyskytovat, bude s ním nakládáno jako s odpadky. Zodpovědná firma za úklid má pokyn toto nádobí při pravidelných úklidech likvidovat.

Odhlášení

 1. Dokud se ubytovaný trvale neodhlásí (nevyklidí pokoj a nepředá klíče s úmyslem se nevrátit), je mu ubytovna účtována i v jeho nepřítomnosti (např. dovolená).
 2. Ubytovaný musí opustit pokoj v den odjezdu nejpozději v 10 hod.
 3. Ubytovaný je povinen při ukončení ubytování nechat pronajaté prostory ve stavu, v jakém je převzal, bez závad, poškození a v původním dispozičním řešení. Ubytovaný je povinen svléknout ložní prádlo, které zanechá na posteli.
 4. Pokud ubytovaný během svého pobytu prokázal svou totožnost občanským průkazem nebo pasem, není při odjezdu nutná kontrola ubytovacího místa správcem. Ubytovaný hodí klíče do schránky s nápisem „Správce ubytovny“.
 5. Pokud se ubytovaný během svého pobytu neprokázal dokladem totožnosti, přijde osobně vrátit klíče a ukázat doklad totožnosti do kanceláře správce ubytovny v pracovní dny od 9:00 do 10:00 hod.
 6. Odhlašování mimo výše uvedené hodiny je možné jen po předchozí domluvě.

V Lošticích dne 1. 4. 2019